Turtle Wax Fresh Shine Műszerfalápoló Friss Természet 500ml

2.390 Ft

Elfogyott

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

SKU: TW FG52787 Kategóriák: , Márka:

Leírás

Turtle Wax Fresh Shine visszaadja a belső műanyag felületek eredeti fényét, gyorsan, egyszerűen és könnyen használható spray. Egyedi formulájának köszönhetően az illata akár 8 napig tart, hiszen az illatanyagok fokozatosan szabadulnak csak fel. 5 illatban elérhető.

 

Figyelmeztetések:

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Aerosol 1 H222;H229
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 3 H412

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :

 

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Veszélyes alkotóelemek : Szénhidrogének, c7, n-alkánok, izoalkánokat, ciklusos; ISOPROPYL ALCOHOL
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 – Bőrirritáló hatású.
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P302+P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P410+P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 – A tartalom / edény elhelyezése hulladékként összhang helyi / nemzeti előírásoknak
megfelelően.
UFI : UM2M-Q3R9-V00K-GJXP