Turtle Wax Interior 1 kefés kárpittisztító 400ml

2.990 Ft

Availability: Készleten

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

Leírás

Turtle Wax Interior kefés kárpittisztító használható minden autóban található textilián, kárpiton és szőnyegen. Hab állagának köszönhetően nem ivódik be mélyen az ülésbe, így nem kell órákat várni, hogy beülhessünk az autóba. Foltok eltüntetésére és a teljes kárpit felfrissítésére is kiválóan alkalmazható.

Termékcímke azonosítása:

A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Aerosol 1 H222;H229
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :

 

 

 

 

 

 

 

GHS02 GHS07
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 – Bőrirritáló hatású.
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P302+P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P410+P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.
UFI : UTUA-P8XA-C10D-5GDP

 

Év végi szállítási rend

Utolsó rendelési nap: 2023.12.18. 14:00
Utolsó feladás/szállítási nap: 2023.12.20./12.21.
Zárva tartást követő első feladás/szállítási nap: 2024.01.03./01.04.

A zárva tartás alatt beérkezett rendelések feldolgozásra kerülnek.