Wunderbaum, LT Black Classic illatosító*

590 Ft

Availability: Készleten

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

SKU: WB 7200 Kategóriák: , Márka:

Leírás

Termékcímke információk:

A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.
Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
2.2 Címkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet)
szerint osztályozva és címkézve.

Veszélyt jelző piktogramok

 

 

 

 

 

 

GHS07 GHS09
Figyelmeztetés Figyelem
Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez
Linalyl acetate
(R)-p-menta-1,8-dién
Linalool
[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8aα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
Alfa-hexil-cinnamaldehid
4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciklohex-3-én-1-karbaldehid
Acetyl cedrene
omega-Pentadecalactone
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone
beta-Pinene
Eucalyptol
pin-2(3)-ene
2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid
Geraniol
Methyl atrarate
Geranyl acetate
Figyelmeztető mondatok
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P501 A használt termék(et) a háztartási hulladékkal együtt dobja ki; A nem használt termék(ek)et veszélyes
vagy speciális hulladékoknak kijelölt gyűjtőhelyen selejtezze le.