Wunderbaum, LT New Car illatosító*

590 Ft

Availability: Készleten

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

SKU: WB 7205 Kategóriák: , Márka:

Leírás

Termékcímke információ:

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS07
Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
2.2 Címkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet)
szerint osztályozva és címkézve.
Veszélyt jelző piktogramok

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés
Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez
alpha-iso-Methylionone
Alfa-hexil-cinnamaldehid
izoeugenol
Linalool
Eugenol
Linalyl acetate
Methyl cedryl ether
Methyl-non-2-ynoate
Metil-2-oktinoat
piperonal
Hidroxi-citronellal
omega-Pentadecalactone
p-Isobutyl-alpha-methyl hydrocinnamaldehyde
beta-Pinene
Kumarin
Hexyl salicylate
Caryophyllene
trans-beta-Damascone
Figyelmeztető mondatok
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P501 A használt termék(et) a háztartási hulladékkal együtt dobja ki; A nem használt termék(ek)et veszélyes
vagy speciális hulladékoknak kijelölt gyűjtőhelyen selejtezze le.